VERTINIMO REGLAMENTAS

KONKURSO „LIETUVOS GAMINYS UKRAINOS ATSTATYMUI“ VERTINIMO REGLAMENTAS

Vertinimo reglamento paskirtis

1. Šis reglamentas skirtas objektyviai išaiškinti geriausius konkurso „Lietuvos gaminys Ukrainos atstatymui“ Gaminius.

2. Reglamentu nustatomi Gaminių vertinimo kriterijai.

3. Reglamentu vadovaujasi ekspertai, vertindami pateiktus gaminius ir paslaugas, bei vertinimo komisija, priimdama sprendimus dėl konkurso nugalėtojų ir apdovanojimų skyrimo. Su šiuo reglamentu supažindinami konkurso dalyviai.

Ekspertų veikla

4. Ekspertus skiria konkurso organizatorius.

5. Ekspertai, gavę konkursui pateiktas paraiškas ir reikalingą informaciją, ją išsamiai analizuoja pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir paruošia pasiūlymus konkurso vertinimo komisijai pagal gaminių grupes.

6. Ekspertai gali paprašyti iš konkurso dalyvių paaiškinimų ar informacijos patikslinimo.

Vertinimo komisijos veikla

7. Konkurso vertinimo komisiją skiria organizatorius.

8. Vertinimo komisija išanalizuoja ekspertų pateiktus siūlymus ir įvertina konkursui pateiktus Gaminius pagal jų grupes, atrinkdama 3 geriausius kiekvienoje grupėje.

Vertinimo objektai

9. Vertinimo objektai yra konkursui pateikti ir nustatyta tvarka užregistruoti Gaminiai.

10. Gaminiu konkurso tikslais laikomas statybos produktas, medžiaga ir elementais, statybos mechanizmas, pagalbinė priemonė bei techninis – technologinis sprendimais ar projektas.

11. Konkursui įmonė gali pateikti neribotą Gaminių skaičių, vienam Gaminiui pildoma viena paraiška.

12. Visa informacija apie Gaminį (išskyrus patį gaminio pavyzdį) pateikta konkurso organizatoriams, tampa jų nuosavybe ir grąžinama konkurso dalyviui.

Vertinimo procedūra

13. Visi vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

14. Visa informacija apie individualius Gaminių įvertinimus yra konfidenciali ir nėra viešinama. Viešai skelbiama tik apibendrinta informacija apie konkurso dalyvius ir nugalėtojus.

15. Esant dideliam paraiškų kiekiui, ekspertai gali nuspręsti vertinti dviem turais, t. y. antram turui atrenkami gaminiai, kurie toliau gali pretenduoti būti konkurso nugalėtojais.

Vertinimo kriterijai

16. Gaminio paskirtis.

17. Gaminio išskirtinumas, lyginant su analogais rinkoje.

18. Naudojamos inovacijos.

19. Tvarumas gamybos procese (Aplinkosauginiai sprendimai, atsinaujinanti energetika, energetinių resursų taupymas).

20. Gaminio panaudojimo tikslinė grupė, jos dydis (visa Ukraina, regionas, miestas, visuomenės dalis ir kita.).

21. Gaminio poreikis Ukrainos atstatymui (poreikį pateikia Ukrainos organizacijų atstovai vertinimo komisijoje).

22. Gaminio ilgaamžiškumas (laikino ar nuolatinio naudojimo Gaminys).

23. Gaminio tiekimui reikalingos investicijos.

24. Laikas, per kurį gali būti pradėtas produkto tiekiamas Ukrainai.

25. Transportavimo/perdavimo sąlygos (paprastas transportas, specialus transportas, kompaktiškumas transportuojant).

26. ES reikalavimų atitikimas (standartas, sertifikatas, CE ženklas kaip reikalaujama konkrečiam gaminiui).

Nugalėtojai ir rezultatų skelbimas

27. Organizatorių tinklapiuose https://www.litexpo.lt ir https://www.statybininkai.lt skelbiami visi konkurse dalyvavusieji ir 3 geriausi Gaminiai kiekvienoje grupėje.

28. Suteikti vertinimo balai ar kitos vertinimo detalės neskelbiamos.

29. Geriausieji gaminiai taip pat skelbiami konkurso Nuostatuose nustatyta tvarka.